François Chung, Ph.D.

Tag: desenvolupament de plugins

Plataforma GIMIAS

Plataforma GIMIAS

Projecte UPF @Barcelona, Espanya (2012). GIMIAS (Graphical Interface for Medical Image Analysis and Simulation) és una plataforma de desenvolupament que té com a objectiu resoldre càlculs relacionats amb imatges biomèdiques i simulacions personalitzades. Aquesta plataforma és extensible mitjançant plugins desenvolupats per a problemes específics. A més, GIMIAS proporciona una plataforma de codi obert per al desenvolupament de prototips de programari.

GIMIAS està especialment dissenyat per a integrar eines del tractament d'imatges mèdiques, de la modelització computacional, dels mètodes numèrics i de la computació gràfica per a proporcionar als desenvolupadors científics i als investigadors una plataforma que els permet crear una àmplia varietat d'eines. L'objectiu de GIMIAS és combinar eines de diferents àrees de recerca i proporcionar així una plataforma de programari per a la investigació multidisciplinària, l'estudi clínic i el desenvolupament de productes comercials.

Algunes de les principals característiques de GIMIAS inclouen:

  • el processament d'imatges multimodals;
  • la creació de models personalitzats;
  • la simulació numèrica;
  • la visualització dels resultats de simulació.

Com a Enginyer de Software Científic dins de l'equip GIMIAS, el meu treball consisteix a desenvolupar, optimitzar, provar i instal·lar solucions de programari per a aplicacions ortopèdiques. Més precisament, sóc responsable del desenvolupament de programari per al projecte MySpine, finançat pel programa FP7 de la UE, i per als projectes 3D-FemOs i VERTEX, finançats per Catalunya i el programa ACC1Ó. MySpine té com a objectiu crear una eina clínica de predicció per a proporcionar als metges l'anàlisi biomecànic personalitzat dels seus pacients. Respecte als projectes 3D-FemOs i VERTEX, tenen com a objectiu millorar tant el diagnòstic de l'osteoporosi com la prevenció de les fractures de maluc (3D-FemOs) i de vèrtebres (VERTEX).

Referències

Article relacionat

VPH 2012 (acta de conferència)

Més informació

GIMIAS – Graphical Interface for Medical Image Analysis and Simulation
MySpine

M.Sc. Thesis 2005 - Treball de fi de carrera

M.Sc. Thesis 2005 – Treball de fi de carrera

Publicació

François Chung, Jonathan Lousse; Supervision centralisée d'infrastructures distantes en réseaux avec gestion des alarmes et notification des alertes; Treball de fi de carrera (M.Sc. Thesis), Institut Supérieur Industriel de Bruxelles (ISIB), 2005.

Abstract

Pour assurer la disponibilité permanente de leur infrastructure informatique, les entreprises ont rapidement compris que la supervision était devenue une ressource-clé. Bon nombre de logiciels de supervision existent mais, parmi tout ceux-là, Nagios est très certainement le logiciel Open Source le plus répandu et également le plus suivi par la communauté de développeurs.

La supervision a trois objectifs principaux: prévenir les incidents sur le réseau par extrapolation des données fournies, agir rapidement dès qu'un système est noté en erreur et permettre l'analyse "post mortem" d'un problème grâce aux informations collectées.

Bien que Nagios soit reconnu comme difficile à installer et à configurer, il possède un nombre impressionnant de fonctionnalités telles que la surveillance de services réseau (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING, ...), la surveillance de ressources machine (charge du processeur, utilisation du disque, ...) et la conception simple des "plugins" qui permet à des utilisateurs de développer facilement leur propre service de vérification.

Dans le cadre de ce travail de fin d'études (TFE), nous avons mis en place une supervision centralisée de l'infrastructure informatique de EASI, une gestion d'alarmes en cas de problèmes sur le réseau et une notification des alertes par email. Pour effectuer cela, nous avons non seulement utilisé les plugins standards de Nagios mais nous avons également développé nos propres plugins.

De plus, nous avons créé un mode multi-utilisateurs avec une authentification via l'annuaire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) de EASI et nous avons sécurisé les échanges d'informations entre les serveurs Nagios par un système de clés publiques et privées. L'objectif à terme est d'étendre cette architecture à l'ensemble des clients de EASI.

Referències

Publicació

Article relacionat

Més informació

Nagios
EASI
ISIB – Institut Supérieur Industriel de Bruxelles

Supervisió centralitzada

Supervisió centralitzada

Projecte ISIB @Brussel·les, Bèlgica (2005). Per a garantir la disponibilitat contínua de la seva infraestructura informàtica, les empreses es van adonar que la supervisió s'havia convertit en un recurs clau. Hi ha una gran quantitat de programari de supervisió però Nagios és sens dubte el programari de codi obert més comú i el més seguit per la comunitat de desenvolupadors. En aquest treball, vam implementar una supervisió centralitzada en l'empresa EASI.

Les principals característiques de la supervisió són:

  • la supervisió de la xarxa: vigilància dels components de maquinari;
  • la supervisió del sistema: vigilància de les aplicacions i dels programaris;
  • la notificació: enviament d'alertes per email, sms, telèfon o senyal acústic;
  • l'execució d'ordres: reinici d'una aplicació en cas de fallada;
  • la cartografia: visualització de la xarxa supervisada a través de mapa o gràfic;
  • l'arxiu d'informe: historial complet del sistema de supervisió.

En aquest treball, vam implementar una supervisió centralitzada de la infraestructura informàtica de l'empresa EASI, així com una gestió d'alarmes en cas de problemes de xarxa i una notificació d'alertes per correu electrònic. Per això, no només vam utilitzar els plugins estàndards de Nagios, sino que també vam desenvolupar els nostres propis plugins.

A més, vam crear un sistema multi-usuari amb autenticació a través del directori LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) de EASI i vam protegir els intercanvis d'informació entre servidors Nagios per un sistema de claus públiques i privades. L'objectiu final és estendre aquesta arquitectura a tots els clients de EASI.

Referències

Article relacionat

M.Sc. Thesis 2005 (treball de fi de carrera)

Més informació